2021 Shortlist Short – Melnikov

SHORT STORY AWARD 2021 SHORTLISTParadise Lost - Valery Melnikov